การส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพหน่อไม้ดองให้ถูกสุขลักษณะกลุ่มอาชีพหน่อไม้ดองตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผู้แต่ง

  • เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • เทอดเกียรติ แก้วพวง

คำสำคัญ:

หน่อไม้ดอง, หน่อไม้สด, ไซยาไนด์, เกลือ, ตำบลบ้านแก้ง

บทคัดย่อ

การส่งเสริมยกระดับคุณภาพหน่อไม้ดอง ให้ถูกสุขลักษณะ กลุ่มอาชีพหน่อไม้ดอง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพหน่อไม้ดองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นถิ่นให้นำไปสู่การรับรองมาตราฐานในอนาคต กระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้แก้ไขปัญหากระบวนผลิตหน่อไม้ดองให้ถูกสุขลักษณะ กระบวนการทำความสะอาดเกลือที่เป็นส่วนประกอบสำคัญด้วยวิธีการตกผลึกเกลือ ทำให้เกลือนั้นมีความบริสุทธิ์ สะอาดมากยิ่งขึ้น และมีความเข้าใจถึงประโยชน์และข้อควรระวังการรับประทานหน่อไม้ การแปรรูปหน่อไม้ รักษาความสะอาด รักษาสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม การลดสารไซยาไนด์จากเปลือกหน่อไม้ และเนื้อหน่อไม้ที่รับประทาน โดยกลุ่มเป้าหมายได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า กลุ่มอาชีพหน่อไม้ดองได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูปหน่อไม้ดอง เข้าใจขั้นตอนและสามารถผลิตเกลือที่สะอาด ถูกสุขลักษณะได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตหน่อไม้ดองที่สะอาด ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น และมีความเข้าใจ ตระหนักในการแก้ไขปัญหาสารไซยาไนด์จากเปลือกหน่อไม้และเนื้อหน่อไม้มากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการนำไปแช่น้ำเพื่อให้สารไซยาไนด์ละลายออกจากเปลือกก่อนทิ้งเพื่อลดสารพิษจากเปลือกหน่อไม้ก่อนนำไปทิ้งหรือการนำไปเผาทำเป็นเชื้อเพลิง และการต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 45 – 60 นาที เพื่อทำลายสารไซยาไนด์ในเนื้อหน่อไม้ก่อนนำไปรับประทานหรือประกอบอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)