แนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • วัฒนา พวงศรีแก้ว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์

คำสำคัญ:

แผนอัตรากำลัง 3 ปี, เทศบาลตำบลลำนารายณ์, จังหวัดลพบุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และสภาพการณ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  (2) เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และ  การสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 32 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งใช้เครื่องมือแบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบการสนทนากลุ่ม ในเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบ   โดยวิธีการแบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริงในเชิงเหตุและผลด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปอุปนัย

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า (1) การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คณะกรรมการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยเนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่คณะผู้บริหารเทศบาล การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี จึงไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง และยังมีข้อจำกัดด้านความรู้ความสามารถ ด้านผู้รับผิดชอบ และด้านระยะเวลาในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (2) สภาพการณ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พบว่า ปัจจุบันมีภารกิจ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานมากและมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรยังกระทบต่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (3) แนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พบว่า ควรมีการปรับปรุงกระบวนการและกำหนดเวลาในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของเทศบาลให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และปริมาณงาน พร้อมกับบริหารภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)