การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • รินรดา มะอาลา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สุภาภรณ์ ศรีดี
  • วิทยาธร ท่อแก้ว

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) นโยบายการประชาสัมพันธ์ 2) กระบวนการประชาสัมพันธ์ 3) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง จำนวน 15 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ให้นโยบายด้านงานประชาสัมพันธ์ 5 คน กลุ่มที่ 2 นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์/บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 5 คน และกลุ่มที่ 3 บุคลากร/เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างข้อสรุป

          ผลการวิจัย พบว่า 1) นโยบายการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 7 ด้าน ได้แก่

(1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (2) การประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการประชาชน                                 (3) การประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง (4) การประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ                                         (5) การประชาสัมพันธ์ที่เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม                                          (6) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ (7) การประชาสัมพันธ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า  2) กระบวนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย                                         (1) การศึกษาสภาพปัญหา (2) การวางแผนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์                                           (3) การออกแบบเนื้อหา มีความชัดเจน กระชับ สั้นได้ใจความ อ่านได้ใจความ และเข้าใจง่าย ภาพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับเนื้อหาที่นำเสนอ และเลือกรูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ ข้อความ คลิปสั้น ไวรัลคลิป อินโฟกราฟิก และ (4) การประเมินผล ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมยอดผู้เข้าชม ผู้ให้ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นของผู้รับสาร/ประชาชน ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก และไลน์ เพื่อนํามาประเมินผล/ติดตามแก้ไขปรับปรุง สู่การพัฒนางาน 3) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์มีดังนี้ (1) กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีความรู้ความสามารถ ในการใช้สื่อใหม่ (2) กลยุทธ์ด้านสาร มุ่งเน้นเนื้อหาสารที่ชัดเจน การใช้ภาษา หรือรูปแบบของตัวสาร มักจะถูกกำหนดออกมาในรูปแบบการนำเสนอภาพแบบอินโฟกราฟิก                                        (3) กลยุทธ์ด้านสื่อ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ นโยบายของเทศบาล โครงการที่ทางเทศบาลดำเนินการ แผนการที่ได้ทำมาแล้วและกำลังดำเนินการ ร่วมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล  โดยใช้สื่อเฟซบุ๊ก และไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก (4) กลยุทธ์ผู้รับสาร มีการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ปรับทัศนคติใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจ (5) กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุน และ (6) กลยุทธ์การจัดการประชาสัมพันธ์ มีการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เหนียวแน่น ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาพัฒนาอสม. และมีการร่วมงานประสานภารกิจ หรือกระจายการประชาสัมพันธ์ให้ร่วมทุกกองและทุกฝ่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

08-09-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)