ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของกลุ่มผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • อมรเทพ ปักครึก
  • ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว
  • ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ 0955426414

คำสำคัญ:

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ที่อยู่อาศัย

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์และ 3) ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ทาวโฮม ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมด 147,034 คน คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 คน โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคล 2 กลุ่ม ค่า F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า 2 กลุ่มและการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

            ผลการวิจัย 1) พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นบ้านประเภททาวน์เฮาส์  มีบ้านปัจจุบันที่อยู่อาศัยมีราคา 1-3 ล้านบาท มีระดับราคาของบ้านที่สนใจ 1-3 ล้านบาท มีสถานภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันอาศัยอยู่กับผู้อื่น มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในบ้านในปัจจุบัน 6-10 ปี มีเหตุผลในการซื้อบ้านเพราะต้องการความสะดวกในการเดินทาง มีประเภทบ้านที่ต้องการเลือกซื้อเป็นแบบกำลังก่อสร้าง และมีแหล่งข้อมูลจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  2) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ  ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ ด้านผลิตภัณฑ์ 3) ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ  ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, 0955426414

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ntapat Worapongpat
3. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3170600484xx1
4. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์และนักวิจัย
5. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อ โทร095-9426414 Email.com/dr.thiwat@gmail.com
6.ประวัติการศึกษา
- พ.ศ.2537-2541 ปริญญาตรี บธ.บ. ( บริหารธุรกิจบัณฑิต-สาขาบริหารธุรกิจ ) SPU.
- พ.ศ.2538-2542 ปริญญาตรี วท.บ. ( วิทยาศาสตร์บัณฑิต-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ) PNRU.
- พ.ศ.2542-2544 ปริญญาโท บธ.ม. ( บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-สาขาบริหารธุรกิจ ) KKU.
- พ.ศ.2561-2563 ปริญญาโท ศศ.ม. ( ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ) NTC
- พ.ศ.2547-2552 ปริญญาเอก ปร.ด. ( ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ) NEU.
- พ.ศ.2551-2554 ปริญญาเอก บธ.ด. ( บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต-สาขาบริหารธุรกิจ ) NEU.
- พ.ศ.2554-2554 หลักสูตร ( การบริหารและพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์ ) NIDA.
- พ.ศ.2558-2558 หลักสูตร ( การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2559-2559 หลักสูตร ( Marketing Online ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2560-2560 หลักสูตร ( Digitel Marketing & Brand Effecttive ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2561-2561 หลักสูตร ( Facebook Marketing & พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2561-2561 หลักสูตร ( TIMEs 3 -Tech Startup ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- พ.ศ.2562-2562 หลักสูตร ( พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2562-2562 หลักสูตร ( Master in Online Sales และ การตลาดในศตวรรษที่ 21 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2562-2562 หลักสูตร ( Digital Branding and Marketing in Action ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานบทความวิจัยวารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1 เส้นทางการพัฒนาการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าขายตรงกลุ่มอาหารเสริมในประเทศไทย
2 THE EFFECT OF MARKETING DETERMINANT TOWARDS SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (SMEs) INTERNATIONAL JOINT VENTURE (IJVs) PERFORMANCE IN THAILAND MANUFACTURING SECTORS Keywords: IJV, IJV, RMO, MO, SME, Thailand
3 กลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าขายตรงกลุ่มสกินแคร์ในประเทศไทย
4 Applicability of Marketing Theory Thought Game: Emphasizing Learning on Student Marketing Decision Enrollment in Thailand Higher Private Education Institution
5 กลยุทธ์การตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
6 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย
7 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการธุรกิจขายตรงประเภทกลุ่มอาหารเสริมภายใต้กรอบการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย
8 The Consequence of Partner Relationship Quality to Predict the Successful Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs)
9 MANAGING JAPANESE-THAI PARTNERSHIPS COMMITMENT AND PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs)
10 THE JAPANESE AND LOCAL PARTNER RELATIONSHIP ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES(SMEs) INTERNATIONAL JOINT VENTURES (IJVs) PERFORMANCE IN THAILAND INDUSTRIAL SECTORS.
11 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการธุรกิจขายตรงกลุ่มอาหารเสริมภายใต้กรอบการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย
12 องค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
13 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
14 แนวทางการพัฒนาตลาดธุรกิจการค้าขายตรง ภายใต้การกำกับดูแลโดยสมาคมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทย
15 แนวทางการจัดการด้านการผลิตที่ส่งผลความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขายตรงกลุ่มอาหารเสริมสมุนไพร
16 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษาสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจต่อการทำงานในบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
17 เจตคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
18 Thailand Investment Position Outlook Through the lens of Japanese Investors: An Examination of the Japanese Investment Trend towards the ASEAN Economic Community (AEC)
19 Why Do Japanese firms invest in Thailand? An Exploration of the Japanese International Joint Ventures (IJV) Formation Motivation.
20 การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจร่วมทุน
ไทย-ญี่ปุ่น
21 ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อวิชาหลักการตลาด
22 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีการเรียนการสอนในวิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด
23 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจสำหรับนักการตลาดสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
24 Tourists Behaviors and Marketing mix Towards Discover Thainess for Tourism Development Guidelines in the Northern Region of Thailand
25 การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาหลักการตลาด
26 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ตำราวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในการจัดการเรียนการสอน
27 การจัดการด้านการผลิตที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขายตรงสินค้าสมุนไพรภายใต้ชื่อสยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์
28 The Development of Supporting Services Teams of the Independent Direct Sellers and Members of the Direct Selling Association of Dietary Supplement Business of Thai Direct Selling Development Association.
29 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายใต้แคมเปญการท่องเที่ยววิถีไทย กรณีนักท่องเที่ยว สเปน ตุรกีและอินเดีย (STI)
30 Marketing Strategies Of Rajamangala University Of Technology Influencing The Decision-Making To Study In Bangkok Metropolitan Area (IJAS)
(งบสถาบันฯ58)
31 การรับรู้ และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยว นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค (Scandinavia) ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ภายใต้การรณรงค์การท่องเที่ยววิถีไทย
32 The Important Ranking of Master Business Administration (MBA) Program in Thailand Higher Private Education Institution (THPEI): A Conceptual Study of Student Expectation and Institutional Perspective for the Further Research
33 Line Id behavior of students influencing the decision to participate in the activities and services of the Faculty of.Rajamangala University of Technology Phra nakon
34 การจัดการการตลาดที่มีผลต่อการให้บริการธุรกิจรับจ้างผลิต(OEM)ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายในประเทศ
35 ความพร้อมของชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน หนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวังราชบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
36 การพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของวัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
37 การตลาดบริการที่มีผลต่อการให้บริการธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายในประเทศ
38 A Development and Quality Assurance for Doctor of Philosophy Degree Program at Rajamangala University of Technology with Sustainable National Development
39 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าของโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางครบวงจรOEMระดับชาติในจังหวัดสมุทรสาคร
40 Capacity Building and Marketing, Doctor of Program Of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon To be in line with the country's sustainable development direction
41 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจการตลาดขายตรง ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมขายตรงไทยและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
42 พฤติกรรมการใช้แอปปริเคชั่นเฟสบุ๊คและไลน์ไอดี กาดวิถีชุมชนคูบัววัดโขลงสุวรรณคีรี จังหวัดราชบุรีของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของนักท่องเที่ยว
43 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผลิตภัณฑ์
ขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี
44 กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
45 The Role of Knowledge Management in Digital Education
46 Packaging Development and Distribution Channels through Online Social Media:
Non-toxic Rice Products, Tao Pun Rice Enterprise Group, Ban Noen Nong Bua, Photharam District, Ratchaburi Province
47 Modern Benchmarking : Tools to Create High Performance Organizations in the Digital Economy Era.

ผลงาน บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

1 ความคาดหวังของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการทำงานในบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพฯ
2 A competitive Development
of Thai-Japanese Joint Venture Cooperation
3 Service Strategy of Direct Selling Business Support Membership of Thai Herbal Supplement Business
of TDSA (งบสถาบันฯปี60)
4 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (งบสถาบันฯปี.61)
5 Laos as Thailand’s High Purchasing Powers Tourist Market: A Study on Country Destination Satisfaction
(งบสถาบันฯ62)

6 Guideline for Integrated Marketing Strategy Development for the Image-Building of Ecotourism by
Ban Pambok Community Thung Yao Sub-District, Pai District, Mae Hong Son Province (งบแผ่นดินปี.61/495)
7 ลักษณะองค์การที่เป็นเลิศที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (งบสถาบันฯ63)
8 AFlexible Arm Manipulator Control System Using Modified Discrete Sliding mode Model Following Controller with Sinusoidal Command Input (งบสถาบันฯ63)
9 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
(งบสถาบันฯ63)

10 การพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของ กลุ่มข้าวทอดกระทงทองตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
11 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่มOTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี

12 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำสับปะรดแปรรูปกลุ่มชุมชนแปรรูปหมู่บ้านโป่งกระทิงบนจังหวัดราชบุรี
13 คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดม
ศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

14 องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย


15 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันการอาชีวศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

16 แนวทางการตลาดและการตลาดดิจิทัล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม

17 การจัดการการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจากอ้อยศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุขบ้านวังตะเคียนจังหวัดราชบุรี
Submissiom 242200/24/4/63
18 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านยางเปาอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ รออีก1
19 การสื่อสารการตลาดสำหรับที่พักชุมชนด้วยการรณรงค์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว รออีก1
(งบสถาบันฯ64)
20
Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC): According to Thailand 4.0 Economic Policy

21 Influence of Chinese Tourists’ Perceived Value on Purchase Intention for Intangible Cultural Heritage Souvenir: Attitude towards Safeguarding Intangible Cultural Heritage as A Moderator
22 Effect of R&D Staff Improvisation on Innovation Performance:The Moderating Role of Shared Mental Models

23 Factors Influencing Consumer Purchase Intention of Thai Dried Fruit Product Based on The Theory of Planned Behavior

24 แนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ผลิตภัณฑ์ก้อนเชื้อเห็ดสมบูรณ์วิสาหกิจชุมชนเห็ดผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง จังหวัดราชบุรี
25 การตลาดดิจิทัลและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน ศูนย์จัดการขยะชุมชน ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
26 Capacity Building on Digital Marketing Management for Sustainable Cultural Tourism in Western Provincial Communities: Phetchaburi, Ratchaburi, Samut Sakhon, Samut Songkhram.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-05-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)