การถอดบทเรียนความสำเร็จสินค้าโอทอปมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า ตำบลหนองขาม อำเภออาสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • อัคริดา วิลาศรี
  • พัชรี จัตตุเรศ
  • กัญญารัตน์ ถินคำเชิด
  • เสกสรรค์ สนวา 0875581372
  • พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์

คำสำคัญ:

การถอดบทเรียน, ความสำเร็จ, สินค้าโอทอป, มวยนึ่งข้าว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบทการรวมกลุ่มสินค้าโอทอปของชุมชนบ้านเป้า                2) ปัจจัยความสำเร็จของสินค้าโอทอปมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสำเร็จของสินค้าโอทอปมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การคืนข้อมูล และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) จำนวน 15 คน ได้แก่ กำนัน จำนวน 1 คน ผู้ช่วยกำนัน                จำนวน 2 คน กลุ่มแม่บ้านจักสาน จำนวน 7 ปราชญ์ชาวบ้าน  จำนวน 3 คน และนักพัฒนาการชุมชน จำนวน 2 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ภาคสนาม แล้วตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

         ผลการวิจัย พบว่า 1) บริบทการรวมกลุ่มสินค้าโอทอปของชุมชนบ้านเป้า พบว่า การก่อเกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่หนึ่งการก่อตัวจากการสืบทอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษ และระยะที่สอง การรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภออาสามารถ กรมส่งเสริมการเกษตรโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไว้หนึ่งข้าวบ้านเป้า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548  2) ปัจจัยความสำเร็จของสินค้าโอทอป มวยนึ่งข้าวบ้านเป้า พบว่ามี 4 ปัจจัย 1) สภาพเศรษฐกิจ 2) ผู้นำชุมชน 3)การตลาด และ 4) วัตถุดิบ และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสำเร็จของสินค้าโอทอปมวยนึ่งข้าวบ้านเป้า พบว่า มีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ควรมีลายสานที่หลากหลายแปลกตาทำให้มีจุดสนใจเพิ่มมากขึ้น 2) นำมวยมาดัดแปลงเป็นโคมไฟ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ 3) มีการสอนทำมวยนึ่งข้าวแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เสกสรรค์ สนวา, 0875581372

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา

สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

Email: seksan@reru.c.th  Tel. 087-558-1372

 

ประวัติการศึกษา

ปร.ด.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2562

รป.ม.

การจัดการองค์การ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(โครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)

2552

รบ.

การบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกียรตินิยมอันดับ 2)

2549

หนังสือ/ตำรา

เสกสรรค์ สนวา. (2557). รวมบทสะท้อนคิด :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

เสกสรรค์ สนวา. (2560). หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ว่าด้วยมิติเชิงพุทธ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสุขภาพ มิติการศึกษา และมิติทางการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.

ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ สุนทรชัย ชอบยศ ไททัศน์ มาลา จตุรงค์ ศรีสุธรรม และ เสกสรรค์ สนวา. (2560).  การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยในบริบทอาเซียน: รวมบทความวิชาการศิษย์เก่า เพื่อเป็นเกียรติแด่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์.

งานวิจัย

เสกสรรค์ สนวา ก้องเกียรติ สุขเกษม ปรมัตถ์ โพดาพล และคณะ (2557). การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญญาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.

เสกสรรค์ สนวา และคณะ.  (2553).  การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญญาและความต้องการของประชาชนในเขตอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.

วิไลลักษณ์ ขาวสะอาด เสกสรรค์ สนวา ริยา เด็ดขาด และคณะ. (2557). การทำปะชาคมหมู่บ้าน. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.

เสกสรรค์ สนวา และคณะ.  (2553). การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญญาและความต้องการของประชาชนในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.

เสกสรรค์ สนวา ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ สมใจ ภูมิพันธ์ และคณะ (2554). การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.

เสกสรรค์ สนวา และคณะ. (2554). การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการขับเคลื่อนเพื่อระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. (ทุนสนับสนุนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

เสกสรรค์ สนวา และคณะ. (2553). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. (ทุนสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโพนทอง)

เสกสรรค์ สนวา.(2554). การประเมินโครงการเรียนรู้สิทธิชุมชนสู่ความเข้มแข็ง. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด. (ทุนสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมือง)

 

บทความตีพิมพ์วารสารกลุ่ม 1

เสกสรรค์ สนวา ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี จินตกานต์ สุธรรมดี และ สุพัฒนา ศรีบุตรดี. (กรกฎาคม – ธันวาคม,2561). คุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20( 2): 339 – 358.  

Chai Samoraphum, Patcharin Chokamnuay, Athimart Poempoon, Surasak Chamaram, Seksan Sonwa. (กันยายน – ตุลาคม,2561).  The Potential Development of Local Communities in Surin Province According to the Thailand 4.0 National Policy. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20( พิเศษ): 89 -98.

เสกสรรค์ สนวา. (กันยายน-ธันวาคม, 2561). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 5 มิติ.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 13( 3): 503 -513.

จินตกานด์ สุธรรมดี ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และเสกสรรค์ สนวา (มกราคม – มิถุนายน,   2561). รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาจิตพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20(1): 67 – 79.

เสกสรรค์ สนวา ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และวิไลลักษณ์ ขาวสอาด. (กันยายน – ตุลาคม,2561).   คุณลักษณะของผู้นำองค์การภาครัฐสมัยใหม่.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20(พิเศษ): 399 -411.

 

Proceeding

Chai Samoraphum, Patcharin Chokamnuay, Athimart Poempoon, Surasak  Chamaram, Seksan Sonwa. The Potential Development of Local Communities in Surin Province According to the Thailand 4.0 National Policy. The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 1st HUNIC Conference 2018 “Human-Societies: Innovate Locally, Impact Globally through the King’s Philosophy” ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2561 ณ อาคารล้านช้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

เสกสรรค์ สนวา ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และวิไลลักษณ์ ขาวสอาด. คุณลักษณะของผู้นำองค์การภาครัฐสมัยใหม่. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2561 ณ อาคารล้านช้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

 

ประสบการณ์บรรยายพิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ รายวิชาปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน รหัสวิชา 02190611 ให้แก่นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562 (เลขที่ ศธ. 0513.20503/0687)

ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม วิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรถนะของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (เลขที่ ม.น.ภ. (ว) 876/25

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)