แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการเมล่อน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ถวิล ภูธร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ณัฐธิดา ค้าขาย
  • ศรัญญา นาเหนือ
  • นฤมล วลีประทานพร

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา, ส่วนประสมทางการตลาด, เมล่อน

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการเมล่อน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการเมล่อน  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพได้แก่ ผู้ประกอบการเมล่อน จำนวน 6 ราย และเชิงปริมาณ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคจำนวน 384 คน โดยใช้สูตรการคำนวณของเครจซี่และเมอร์แกน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเมล่อนของประชาชนใน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ส่วนด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก สำหรับแนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการเมล่อน  พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการนำสินค้าที่มีความสดใหม่จากสวน มีการเก็บรักษาที่คงความสดใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งห่อหุ้มให้ดูสวยงาม ด้านราคา ควรมีการคัดเลือกเมล่อนที่มีคุณภาพและมีการอ้างอิงจากแหล่งที่ซื้อมาที่ชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง เน้นการตลาดออนไลน์มากขึ้น และด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการจัดโปรโมชั่นโดยการติดป้ายต่าง ๆ ให้มีความเด่นชัดน่าสนใจ สร้างเพจสำหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนเมล่อน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)