แนวทางการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ผู้แต่ง

  • ถวิล ภูธร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • พระอธิการณรงค์ศักดิ์ บุญช่วย
  • อัครเดช สุพรรณฝ่าย
  • ศิวาพร พยัคฆนันท์

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา, สำนักปฏิบัติธรรม, วัดท่าพง

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการสำนักปฏิบัติธรรม                  วัดท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อศึกษาการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ สำนักปฏิบัติธรรมวัดมะขามเรียง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี                         เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่              1) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าพง จำนวน 7 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 132 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมวัดมะขามเรียง จำนวน 8 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงานปฏิบัติธรรมวัดท่าพง ตัวแทนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ผู้รู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงานปฏิบัติธรรม จำนวน 8 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาและตีความ               และประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติอย่างง่าย

          ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพปัญหาการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าพง คือ ในด้านบริหารจัดการยังขาดปัจจัยในการดำเนินการ รวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ ในเรื่องวิทยาการยังขาดการประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับสำนักปฏิบัติธรรมอื่น จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย  ( = 2.46 ; S.D. = 0.25)  เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่ได้ ดังนี้ ด้านการจัดการหลักสูตรปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับปรานกลาง  รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อย  ด้านวิทยากร อยู่ในระดับน้อย  และอันดับสุดท้ายคือ ด้านด้านสถานที่ อยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ 2) การศึกษาการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ พบว่า วัดมะขามเรียงมีความเป็นต้นแบบในด้านการจัดการทั้งในด้านการบริหารจัดการการจัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการคัดสรรบุคคลที่จะมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณร และ 3) แนวทางในการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าพง ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การพัฒนาด้านสถานที่ การพัฒนาด้านวิทยากร และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)