แนวทางการบริหารจัดการชุมชนสู่กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษาบ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • จิตติมา พลศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  • รพีภัทร ศรีไกรภักดิ์

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการ, การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว, โอทอป

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนสู่กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี ในเขตพื้นที่บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 23 คน และการประชุมสนทนากลุ่มย่อยจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 12 คน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการสังเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอข้อมูลแบบพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่าชุมชนได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการชุมชน สู่กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถีไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการแบบผสานวิธีทั้งแนวตั้งและแนวนอน  2) การจัดทำแผนชุมชนท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 3) ความพร้อมในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว                              4) การเตรียมความพร้อมด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก และ 5) การจัดตั้งคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)