ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก

ผู้แต่ง

  • วรางค์สิริ จารุทิพย์มงคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • จรัล เล็ง วิทยา
  • กำธร กำประเสริฐ

คำสำคัญ:

สื่อลามกอนาจารเด็ก, การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก, การบังคับใช้กฎหมาย

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองเด็กศึกษาปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กโดยศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ อนุสัญญาระหว่างประเทศการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ  หลักกฎหมายระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน  เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กที่บังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องและมีปัญหาในการตีความคำนิยามของคำว่าสื่อลามกอนาจารเด็กมีความหมายกว้างเกินไปทำให้ขาดความชัดเจน และการบัญญัติความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กโดยมีเจตนาพิเศษในการครอบครองส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนปัญหาเรื่องอายุของเด็กที่บัญญัติไว้โดยมิได้กำหนดข้อยกเว้นในเรื่องอายุของเด็กในการบรรลุนิติภาวะก่อนนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น  ซึ่งเป็นปัญหาที่ขัดกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 (Convention on the Rights of the Child 1989) การกำหนดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเตอร์กรณีที่มีการเก็บข้อมูลสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างประเทศ

            จากการศึกษาจึงได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงคำนิยามของคำว่า สื่อลามกอนาจารเด็ก  และปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในความผิดฐานครอบครอบสื่อลามกอนาจารเด็กให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากอย่างขึ้น เพื่อลดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ควรกำหนดให้มีข้อยกเว้นในเรื่องอายุของเด็ก  ตลอดจนกำหนดอัตราโทษทางอาญาให้เหมาะสมตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด  รวมถึงการกำหนดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)