การจัดการสีเขียวที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ณฐภศา เดชานุเบกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • กุณฑีรา อาษาศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • นาวา มาสวนจิก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อมร โททำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ:

การจัดการสีเขียว, ผลการดำเนินงานทางการตลาด, วิสาหกิจข้าวอินทรีย์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการสีเขียวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม และ 3) เพื่อทดสอบการจัดการสีเขียว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 169 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีการจัดการสีเขียวโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบสีเขียว ด้านการผลิตสีเขียว ด้านการจัดซื้อสีเขียว และด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว อยู่ในระดับมาก 2) ผู้ประกอบการวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีผลการดำเนินงานทางการตลาดโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านความพึงพอใจของลูกค้า และด้านส่วนแบ่งทางการตลาด อยู่ในระดับมาก และ 3) การจัดการสีเขียว ประกอบด้วย ด้านการออกแบบสีเขียว ด้านการผลิตสีเขียว ด้านการจัดซื้อสีเขียว และด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-10-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)