แนวทางการพัฒนาปัจจัยองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดีให้มีผลต่อประชาสังคมแนวใหม่

ผู้แต่ง

  • ชัยยศ จินารัตน์ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ความเป็นพลเมืองดี, ประชาสังคมแนวใหม่

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบแบบจำลองความเป็นพลเมืองดี 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดี ที่มีผลต่อประชาสังคมแนวใหม่ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยวิธีใช้แบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาความตรงและความเชื่อมั่นจำนวน 44 ข้อ สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และอำนาจเจริญจำนวน 350 คน ใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มเชิงช่วงชั้น มาวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ ด้วยสถิติ วิเคราะห์องค์ประกอบแบบ Generalized Least Square และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

         ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยองค์ประกอบแบบจำลองความเป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย ความรู้ การเคารพกฎหมายและทำงานสาธารณะ การมีส่วนร่วมและเคารพความแตกต่าง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ปัจจัยองค์ประกอบแบบจำลองความเป็นพลเมืองดีมีอิทธิพลในการพยากรณ์ร่วมกันต่อประชาสังคมแนวใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 3) แนวทางการพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์นั้น เน้นการพัฒนาความรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)