อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • ปัณณธร หอมบุญมา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ธาตรี มหันตรัตน์

คำสำคัญ:

มรดกโลก, สิ่งแวดล้อม, อาชญากรรม

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ แนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานทางอาชญาวิทยาและ อธิบายลักษณะการเกิดอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยวิเคราะห์ถึงลักษณะอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์อันส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก ต่อประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอาชญากรรมรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมทั่วไป กล่าวคือไม่ปรากฏตัวผู้ทำผิดที่ชัดเจน ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นในทันที และที่สำคัญไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสียหายที่แท้จริง นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนในกิจวัตรประจำวันอาจเข้าข่ายเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาอธิบายในทางอาชญาวิทยาได้  ดังนั้น บทความวิชาการนี้ นอกจากจะทราบถึงลักษณะการเกิดอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเชิงการก่ออาชญากรรมในทางอาชญาวิทยาแล้วยังสามารถนำข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่อื่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)