กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์)

ผู้แต่ง

  • ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ 0831247799

คำสำคัญ:

กลยุทธ์, กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด, การดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, การตลาด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, ศูนย์ข้าวชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(เกษตรทิพย์) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)

          ผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบันปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จากการสัมภาษณ์คือด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านเงินทุนชุมชน ในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มต้องการจะนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในห้างธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แต่การจ่ายค่าวางสินค้าขายในโมเดิร์นเทรด (Growth Profit) สูงทำให้ไม่สามารถนำสินค้าเข้าจำหน่ายในห้างธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้ ในด้านเงินทุนชุมชน สมาชิกกลุ่มจะนำข้าวมาจำหน่ายพร้อม ๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม แต่กลุ่มสามารถรับซื้อได้เพียงร้อยละ 50 เนื่องจากมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จากการพิจารณากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากและระดับปานกลางเท่ากัน ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากและด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลยุทธ์ด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-10-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)