แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง

  • อัตติยาพร ไชยฤทธิ์
  • อธิภัทร สินทรโก 0955628604
  • นพพร ขุนค้า

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วมของชุมชน, แนวทางแก้ไข, ปัญหาผักตบชวา

บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวคำถามในการสัมภาษณ์ และประเด็นในการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน

          ผลการวิจัย พบว่า 1. สถานการณ์ปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ในระยะ 1 ปี สามารถแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 5 ช่วง กล่าวคือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ กระจุกตัวหนาแน่น และเกิดการเน่าเสียจนต้องบริหารจัดการเพื่อกำจัด ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน ปริมาณน้อยเนื่องจากการกำจัดช่วงที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน กระจุกตัวหนาแน่นเนื่องจากการเจริญเติบโต และการรับผักตบชวาที่ถูกดันออกมาจากต้นน้ำ จนต้องบริหารจัดการเพื่อกำจัด ช่วงที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม ปริมาณน้อยในหน้าฝน เนื่องจากระดับน้ำสูงและไหลแรง เกิดการผลักดันออกสู่ทะเล และช่วงที่ 5 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคมเริ่มเจริญเติบโต และสะสมจนก่อให้เกิดวิกฤติในช่วงที่ 1

  1. ผลกระทบของปัญหาผักตบชวาที่มีต่อประชาชน พบว่า มีผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านทัศนียภาพ 2) ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม
  2. แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของเทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 1) การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักตบชวาเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 2) กลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และ 3) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน 4) การกำจัดด้วยการใช้ยาปราบศัตรูพืช และการใช้เรือฟันผักตบชวา ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดที่สำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ขาดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2) ข้อจำกัดด้านกฎ ระเบียบของทางราชการ และ 3) ขาดความต่อเนื่องในเชิงภารกิจในการแก้ไขปัญหา

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อธิภัทร สินทรโก, 0955628604

อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-06-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)