ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

ผู้แต่ง

  • ยุพยงค์ วิงวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • ชัชวาล แอร่มหล้า
  • เนตรตะวัน โสมนาม
  • อาคม เจริญสุข
  • ประภัสสร มีน้อย
  • ภาณิกานต์ คงนันทะ

คำสำคัญ:

ความสัมพันธ์, เครือข่าย, การอนุรักษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นการวิจัย          เชิงคุณภาพ (Qualitative  research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและความสัมพันธ์ของเครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 36 คน  ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) การประชุมกลุ่ม (Focus  Groups) และการสังเกต (Observation) เพื่อหาข้อสรุปความสัมพันธ์ของเครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

         ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเกิดขึ้น 2 รูปแบบคือ 1) เครือข่ายที่เกิดจากธรรมชาติ และ 2) เครือข่ายจัดตั้ง สำหรับความสัมพันธ์ของเครือข่ายประกอบด้วย 3 มิติ  1) มิติความสัมพันธ์เครือข่ายบุคคล 2) มิติความสัมพันธ์เครือข่ายกลุ่มกับกลุ่ม และ 3) มิติความสัมพันธ์องค์กรกับองค์กร ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือควรกำหนดกลยุทธ์และสร้างกลไกในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทั้ง 3 มิติอย่างเป็นระบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-06-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)