การรับรู้การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดสกลนคร

ผู้แต่ง

  • จิตติ กิตติเลิศไพศาล 1760/58 Pracharad Rd. Muang Sakonnakhon 47000
  • กัลยา กิตติเลิศไพศาล

คำสำคัญ:

การรับรู้, ผู้ประกอบการเพื่อสังคม, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดสกลนคร และ 2) เปรียบการรับรู้การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดสกลนครตามคุณลักษณะส่วนบุคคล จำแนกตามอายุ การศึกษา และประสบการณ์ โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดสกลนคร จำนวน 240 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติ One-Way ANOVA

          ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 (S.D. =.40) การเปรียบเทียบการรับรู้การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดสกลนคร จำแนกตามอายุ การศึกษา และประสบการณ์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหลักสูตรเพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของสมาชิกวิสาหกิจชุนชนต่อการเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-08-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)