การมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้านในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ำพริก ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ วิทยาลัยการจัดการเเละพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ศิริรักษ์ สันทิตย์

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, กลุ่มแม่บ้าน, การส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ำพริก, บ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และส่งเสริมการสร้างรายได้ ทำให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 23 ราย ร่วมกับผู้วิจัย นักศึกษา และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการเก็บข้อมูลโดยการประชุมรวมกลุ่มสัมภาษณ์ และการสังเกต ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์น้ำพริก มาสู่การแก้ไข ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการขาดความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก้ไขโดยเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์จากเดิมเป็นถุงพลาสติกเป็นกระปุก และ 2) ปัญหาการตลาดหรือช่องทางในการจำหน่าย แก้ไขโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของดีบ้านไผ่ขอดอน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้เกิดแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชนบ้านไผ่ขอดอน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)