การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในชีวิตของพนักงานธนาคาร ในการรองรับการเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย

ผู้แต่ง

  • ณัฐกิตติ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม Burapha University
  • สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในชีวิต, การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ, การเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย, พนักงานธนาคาร

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงของพนักงานธนาคารในการรองรับการเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการเตรียมความพร้อม และเพื่อนำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงานธนาคารในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยจำนวน 410 ตัวอย่าง และ 2) ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ กลุ่มคณะผู้บริหาร และพนักงานจำนวน 11 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นศึกษา

         ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานธนาคารส่วนใหญ่มีระดับการเตรียมความพร้อมด้านภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติต่อการเตรียมความพร้อม และปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมนั้น มีอิทธิพลทางบวกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงของพนักงานธนาคารในการรองรับการเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) แนวทางการเตรียมความพร้อมนั้นหน่วยงานภาครัฐควรใช้มาตรการบังคับให้ระบบแรงงานออมเงินมากกว่าเดิม ควรมีนโยบายปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม รู้จักการวางแผนในระยะยาว และควรส่งเสริมการออมผ่านกองทุน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ด้วยการให้ประโยชน์ทางด้านภาษีให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)