การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก

ผู้แต่ง

  • ฐิติรัตน์ มานิพารักษ์ Faculty of Law and Government, Rattana Bundit University

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการ, ขยะมูลฝอย, หลัก 3R

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน

         ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

23-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)