การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • athimat permpoon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ลีนวัตร วาลีประโคน
  • วันชัย สุขตาม
  • จิรายุ ทรัพย์สิน

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การท่องเที่ยว, อำเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3)  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถามศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 399 ราย ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.916 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหาร, บุคลากร  ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และประชาชน  และนักวิชาการ ผลการวิจัย พบว่า1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มากที่สุดได้แก่ด้านการดำเนินการและการปฏิบัติการ ( = 3.46, SD = 0.98) น้อยที่สุดได้แก่ด้านการติดตามและประเมินผล ( = 3.12, SD = 0.84)

                 2) ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

             3)  ปัญหา อุปสรรค ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ขาดงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ขาดการประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจ และการดูแลรักษา แหล่งท่องเที่ยว 

         ข้อเสนอแนะ รัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผู้นำต้องใส่ใจ ควรชี้แจงผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ และมีส่วนร่วม ได้รับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)