ภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหา

ผู้แต่ง

  • พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • เสกสรรค์ สนวา
  • ชัชชัย จันทร์เต็ม

คำสำคัญ:

ภูมิปัญญา, ผ้าหมักโคลน

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาภูมิปัญญาการทำผ้าหมักโคลน    บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และ (2) ศึกษาแนวทาง     การส่งเสริมภูมิปัญญาการทำผ้าหมักโคลน ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย (1) ผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน (2) ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 1 คน (3) ครู จำนวน 2 คน (4) สมาชิกกลุ่มทอผ้าหมักโคลน จำนวน 10 คน และ (5) ประชาชน จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 คน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content Analysis)

           ประเด็นภูมิปัญญาการทำผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนืออำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พบว่า “ผ้าหมักโคลน” เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชนเผ่าภูไทยที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่น ลวดลายจึงบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าภูไทย รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อของผ้าแต่ละประเภทในอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่คู่ชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณกาล และยังคงสืบทอดเทคนิคการทำผ้าหมักโคลนมาจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือเส้นใยธรรมชาติของบ้านหนองสูง ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเฉพาะภายในประเทศ แต่ยังคงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค        ในต่างประเทศอีกด้วย ส่วนประเด็นแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน พบว่า จะมุ่งเน้น   ในการให้โอกาสกับประชาชนที่มีความสนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำผ้าหมักโคลน เข้ามารับฟังและมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทำผ้าหมักโคลน อีกทั้ง การสอนเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

23-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)