อิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัต อิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

อิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ผู้แต่ง

  • โกศล โมมา
  • พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, คุณภาพการให้บริการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออก 2) เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออก 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย

                    ผลการวิจัยพบว่า

  1. องค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุดได้แก่ เวลารองลงมา คือ ปริมาณงาน รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงานตามลำดับ
  2. องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น5 องค์ประกอบมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุดได้แก่การให้บริการอย่างเพียงพอรองลงมาคือการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลารองลงมาคือการให้บริการอย่างต่อเนื่องรองลงมาคือการให้บริการอย่างก้าวหน้าและการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันตามลำดับ
  3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)