องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้น

ผู้แต่ง

  • Pattarapon Tossamas
  • Sathaporn Wichailram
  • Thiti Sriyai
  • Thanapat Jongmeesuk

คำสำคัญ:

องค์ประกอบ, ตัวบ่งชี้, การจัดการเรียนการสอน, การเมืองการปกครองไทย, กฎหมายเบื้องต้น

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ (Abstract)

            บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้น ผลการศึกษา จากตำรา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนการสอนตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต องค์ประกอบด้านการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชา องค์ประกอบด้านปัจจัยเกลื้อหนุน องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ยุคดิจิทัล องค์ประกอบด้านการวัดผลและการประเมินผล และตัวบ่งชี้ 117 ตัวบ่งชี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)