ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ผู้แต่ง

  • Bussakorm Khumhome

คำสำคัญ:

ปัจจัยความสำเร็จ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารผลการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

         ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรสูงขึ้น หลายองค์กรรายงานว่ามีกลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานแต่ยังต้องปรับปรุงการนำระบบไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด ทัศนคติ ความรู้และทักษะของผู้จัดการ การรับรู้ประโยชน์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร ปัญหาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย           การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน เป้าหมายระดับบุคคลยังไม่ชัดเจน การติดตามผลการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน การเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการปรับปรุงงานและการให้รางวัล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)