ส่วนนำ-JLGISRRU

ผู้แต่ง

  • jlgisrru jlgisrru

คำสำคัญ:

jlgisrru

บทคัดย่อ

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 นี้ ได้พัฒนาขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีการรวมกันของกองบรรณาธิการที่เป็นตัวแทนของสถานบันทางการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการถึง 7 สถานบันการศึกษา เพื่อมุ่งสร้างสรรค์วารสารทางวิชาการเฉพาะทางดังกล่าวให้กับบรรดาคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในศาสตร์ของตน ซึ่งกองบรรณาธิการเน้นการพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและมาตรฐานทางศาสตร์เฉพาะของวารสารเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนา เป็นต้นว่า การมีรูปแบบการอ้างอิงที่เน้นเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงท้ายบทความ พร้อมกับการนำเสนอข้อค้นพบผลงานทางวิชาการผ่านบทความวิจัย บทความวิชาการ ซึ่งบทความในวารสารฉบับนี้มีจำนวนบทความรวม 8 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความวิจัย 5 บทความ และบทความวิชาการ 3 บทความ

ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมส่งบทความเผยแพร่ในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น และขอขอบคุณกองบรรณาธิการ เครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-06-2019