JLGI-Full Issue-Vol.2 No.3 (2018)

ผู้แต่ง

  • jlgisrru jlgisrru

คำสำคัญ:

jlgisrru

บทคัดย่อ

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 นี้ เป็นอีกหนึ่งวารสารทางวิชาการที่คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้มอบนโยบายให้กับทีมวิชาการคณะร่วมกันพัฒนาขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในการดำเนินการวารสารฯ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพวารสารและยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล โดยบทความในวารสารฉบับนี้มีจำนวนบทความรวม 8 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความวิจัย 6 บทความ และบทความวิชาการ 2 บทความ

ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมส่งบทความเผยแพร่ในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น และขอขอบคุณกองบรรณาธิการ เครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-06-2019