หลักการและแนวทางการสังเคราะห์งานวิชาการ

ผู้แต่ง

  • Sanya Kenaphoom

คำสำคัญ:

งานวิชาการ, การสังเคราะห์

บทคัดย่อ

         งานวิชาการเป็นงานที่ว่าด้วยการค้นหาความจริง การพิสูจน์ความจริง ตลอดจนการอธิบายความจริงที่แท้จริง การดำเนินงานเหล่านี้ตั้งอยู่บนหลักการของระเบียบวิธีการวิจัยเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาให้เห็นภาพลึกลงไปจะเห็นว่า คำตอบที่ได้จำเป็นต้องผ่านกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์เป็นอย่างดี ดังนั้นการพัฒนางานวิชาการที่สำคัญอย่างหนึ่งเพื่อยกให้สูงขึ้น คือ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์งานวิชาการซึ่งประกอบด้วยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์ (2) การวางกรอบแนวคิดการนำเสนอ (3) การสังเขปข้อมูล (4) การวางลำดับประเด็นการสังเคราะห์ (5) การอธิบายความ (6) การตีความ และ   (7) สรุปเป็นองค์รวมใหญ่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2019

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)