การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • Aumporn Cherchen
  • Voranuch Baebna

คำสำคัญ:

พัฒนาศักยภาพ, การเรียนรู้เชิงธุรกิจ, นครราชสีมา

บทคัดย่อ

          การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษากระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ใช้วิธีการวิจัยแบบคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 44 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่า 1ศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา  วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ครอบคลุม  32  อำเภอ  โดยมีสภาพปัญหาของผู้ประกอบการต่าง ๆ  2) กระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจนั้นต้องพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ด้านภาวะผู้นำของผู้ประกอบการกับการทำงานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ด้านการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล และ 3) เสนอแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวทางดังนี้ แนวทางขั้นที่  1  แนวทางกาพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นฐาน (เริ่มต้น) และแนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาในระดับความก้าวหน้า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-09-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)