การจัดการควบคุมภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • Supaporn Lapchit
  • Chotpongpan Suksirimahaphaisarn
  • Siriphat Lapchit

คำสำคัญ:

การจัดการ, การควบคุมภายใน, หลักธรรมาภิบาล, หน่วยงานทางการศึกษา

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการควบคุมภายในของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ และ           2) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการควบคุมภายใน โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการสนทนากลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 คน แล้วนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า

  1. การจัดการควบคุมภายในของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักควบคุมภายในของกระทรวง ศึกษาธิการ โดยมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมองค์กรให้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การดำเนินการ การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและทันกาลกิจกรรมการควบคุมมีหลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมด้านการบริหาร และการควบคุมระบบสารสนเทศ มีการส่งเสริมความรู้เรื่องระเบียบวินัย มีการดำเนินการโดยองค์กรยึดหลักความซื่อตรงและหลักจริยธรรม บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไม่พบข้อร้องเรียน อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญของบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
  2. แนวทางการพัฒนาการจัดการและควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องรวมทั้งการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และกำหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารและจัดการควบคุมภายใน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-09-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)