ศักยภาพ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในปัจจุบัน

ผู้แต่ง

  • Pongsawat Ratchajan

คำสำคัญ:

กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, การเมืองการปกครองของไทย

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน (2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อศักยภาพ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ (3) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาศักยภาพ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยวิธีการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการกรมการปกครอง นักวิชาการด้านการเมืองและการปกครอง รวม 44 คน พบว่า ในปัจจุบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถแสดงศักยภาพบทบาทและอำนาจหน้าที่ใน 3 ลักษณะสำคัญ คือ 1) ศักยภาพ บทบาทและอำนาจหน้าที่ตามสถานะทางกฎหมาย 2) ศักยภาพ บทบาทและอำนาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนของรัฐ และ 3) ศักยภาพ บทบาทและอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้นำชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)