การบริหารงานของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้แต่ง

  • Rinlaphat Leatsrichaikul

คำสำคัญ:

การบริหารงาน, เทศบาลนครแหลมฉบัง, หลักธรรมาภิบาล

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรคที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพื่อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 398 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและค่ามาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยจำแนกตามลักษณะของตัวแปร โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การทดสอบค่า ที ในกรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และทดสอบค่า เอฟ โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.30 มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.60 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.40 และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.70 และพบว่าประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปลานกลาง ( = 3.48) และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
  2. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน และ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไม่ต่างกัน
  3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล นครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบข้อกฎหมายหรือข้อบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานในแต่ละส่วนของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ คือ รณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรกำหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน การดำเนินงานต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ สูงสุดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)