ยุทธศาสตร์การบูรณาการทุนทางสังคมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • Chuleeporn Charoaytao

คำสำคัญ:

ยุทธศาสตร์, การบูรณาการ, ทุนทางสังคม, การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทุนทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อนำเสนอกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์การบูรณาการทุนทางสังคมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 395 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ยุทธศาสตร์การบูรณาการทุนทางสังคมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการจัดการความรู้ รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า รวมทุนทางสังคม รวมธรรมาภิบาล ด้านความโปร่งใส ด้านรายได้ ด้านความไว้วางใจ ด้านนิติธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบุคคล ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)