ความสัมพันธ์ขององค์กรนวัตกรรมกับพฤติกรรมนวัตกรรมของครู: แนวคิดการวิเคราะห์และโมเดลสมมติฐาน

ผู้แต่ง

  • สาธิต เชื้ออยู่นาน
  • สุนทร คล้ายอ่ำ

คำสำคัญ:

องค์กรนวัตกรรม, พฤติกรรมนวัตกรรม, โมเดลสมมติฐาน

บทคัดย่อ

          บทความนี้ มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) ศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมนวัตกรรมของครู และ 2) ศึกษาโมเดลสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครู ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมนวัตกรรมของครูจำเป็นต้องมีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับ เพราะพฤติกรรมนวัตกรรมเป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสถานการณ์ โดยทฤษฎีและแนวคิดพฤติกรรมองค์การกล่าวว่า พฤติกรรมระดับบุคคลได้รับอิทธิพลจากระดับกลุ่มและองค์การ และ 2) โมเดลสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครู คือ (1) องค์กรนวัตกรรมการศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมและบรรยากาศนวัตกรรม (2) พฤติกรรมนวัตกรรมการศึกษาได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการเปิดกว้างทางความคิดและลักษณะความคิดริเริ่มโดยผ่านเจตคติต่อนวัตกรรมการศึกษา (3) พฤติกรรมนวัตกรรมการศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมข้ามระดับจากองค์กรนวัตกรรมการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และบรรยากาศนวัตกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)