มิติการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการเสริมสร้างศักยภาพทางบริหารงานของผู้บริหารองค์การ: การสะท้อนมุมมองจากการทบทวนวรรณกรรม

ผู้แต่ง

  • Surasak Chamaram

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำเชิงพุทธ, การบริหารงาน, การเสริมสร้างศักยภาพ, ผู้บริหาร

บทคัดย่อ

          การศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศจนทำให้เกิดการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในทางการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้การเสริมสร้างศักยภาพทางบริหารงานของผู้บริหารองค์การด้วยการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำเชิงพุทธจึงถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์การต่าง ๆ เป็นอย่างมาก บทความฉบับนี้จึงมุ่งนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารงานของผู้บริหารองค์การในมิติต่าง ๆ โดยการนำเสนอเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำเชิงพุทธ แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงพุทธ และในตอนท้ายเป็นการนำเสนอถึงมิติการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการเสริมสร้างศักยภาพทางบริหารงานของผู้บริหารองค์การผ่านการสะท้อนมุมมองที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี้จากการวิเคราะห์พบว่า การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารงานของผู้บริหารองค์การประกอบด้วย 5 มิติคือ มิติทางด้านการศึกษา มิติทางด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ มิติทางด้านสาธารณสุข มิติทางด้านศาสนา และมิติทางด้านอื่น ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)