แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในเขตอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • Panusit Pathoomthong

คำสำคัญ:

การพัฒนา, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมของของผู้สูงอายุในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ด้านสภาพร่างกายที่ดี และด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 385 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิด และปลายเปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า

1) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามมาตรฐาน 6 ด้านของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากการจัดสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในชุมชน การจัดให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้และมีประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)