แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • XIAOYU LUO

คำสำคัญ:

แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน, โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหลักพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย - จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร การดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น        2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพและความต้องการจำเป็นของการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครโดยการสำรวดความต้องการจำเป็น ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะห์การจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) โดยใช้ Modified Priority Needs Index (PNImodified) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่เป็นจริงของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) ส่วนสภาพที่ควรเป็นของการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62) ในส่วนของความแตกต่างระหว่างสภาพที่ควรเป็นกับสภาพที่เป็นจริงพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยค่าดัชนี PNImodified ของความต้องการจำเป็นสูงคือ ด้านวิธีการสอนและด้านผู้เรียน (PNImodified = 0.20)  ส่วนด้านที่มีความต้องการจำเป็นต่ำคือด้านหลักสูตรและด้านเทคนิคการสอน (PNImodified = 0.13 และ 0.10) ตามลำดับ แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและหลักการ               2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)