การพัฒนาภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมมาภิบาลในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • Jiranun Thumvichukorn

คำสำคัญ:

การพัฒนาภาวะผู้นำ, หลักธรรมมาภิบาล

บทคัดย่อ

         บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งนำเสนอประเด็นการพัฒนาภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม รองลงมาคือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักการมีส่วนร่วม 2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนอายุ และระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารงานขององค์กรส่งผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร และจากระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ทำให้เกิดการศึกษาและอบรมโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ผู้นำมีลักษณะผู้นำที่ดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีทัศนคติที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับนับถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความอดทนยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น เปิดโอกาสให้บุคคลอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีความเป็นประชาธิปไตย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)