ภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

Main Article Content

ชัยวัฒน์ เสาทอง

Abstract

ภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนหน่วยเสียงพยัญชนะใกล้เคียงกันกับภาษาเขมรถิ่นอื่นๆ ที่มีผู้ศึกษาเอาไว้แล้ว แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากภาษาเขมรถิ่นอื่นๆ คือ ภาษาเขมรถิ่นนี้ปรากฏลักษณะเสียงสระลมแทรก โดยเสียงสระลมแทรกนี้มีนัยสำคัญทางสรวิทยา คือสามารถเปรียบต่างระหว่างคำสองคำได้ ซึ่งนักภาษาศาสตร์ สันนิษฐานกันว่าเคยมีปรากฏการณ์จัดตั้งหน่วยเสียงระบบใหม่ขึ้นในภาษาเช่นว่านี้ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของภาษาเขมร ดังนั้นภาษาเขมรถิ่นนึ้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาภาษาเขมรเชิงประวัติและเชิงเปรียบเทียบ

Article Details

Section
Research Articles