ข้อสอบแบบถูกผิด (True-Fales Test) กับการวัดความสามารถด้านการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ

Main Article Content

อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์

Abstract

บทความ “ข้อสอบแบบถูก-ผิดกับการวัดความสามารถด้านการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอลักษณะและความสำคัญของข้อสอบถูก-ผิด รวมไปถึงรูปแบบการนำข้อสอบลักษณะนี้ไปใช้ทดสอบผู้สอบได้อย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าโอกาสของผู้ตอบข้อสอบนี้จะมีโอกาสที่ตอบคำถามถูกเสมอกับโอกาสที่ตอบคำถามผิด กล่าวคือ โอกาสของผู้ตอบข้อสอบถูก-ผิด คือ ร้อยละห้าสิบ แต่ทางผู้ออกข้อสอบเขียนข้อสอบอย่างระมัดระวังและมีจำนวนข้อที่มากพอ ข้อสอบถูก-ผิดนี้จะมีความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือในข้อสอบมากทีเดียว นับได้ว่าข้อสอบถูก-ผิดนี้จะเป็นข้อสอบวัดความสามารถทางด้านการฟังและการอ่านที่ดีมากเพราะสามารถวัดได้ทั้งความจำและความเข้าใจในสิ่งสำคัญนั้นๆ ได้ และเหมาะสมที่สุดสำหรับการถามข้อเท็จจริงที่ไม่มีข้อแย้งอื่นใดนอกจากใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น

ดังนั้นบทความนี้จึงได้รวบรวมความสำคัญของข้อสอบถูก-ผิด, รวมไปถึงประเภทและรูปแบบของข้อสอบ, วิธีการสร้างข้อสอบถูก-ผิดและการตรวจให้คะแนน นอกจากนี้ในบทความจะกล่าวถึงการหาคุณภาพเครื่องมือ และข้อดี-ข้อเสียของข้อสอบแบบถูก-ผิดอีกด้วย

Article Details

Section
Research Articles