จากเมาะละแหม่งสู่สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

สุจริตลักษณื ดีผดุง
ประภาศรี ดำสอาด

Abstract

บทความเรื่อง “จากเมาะละแหม่งสู่สังขละบุรี” เป็นส่วนแรกของรายงานการวิจัยเรื่อง “ชุมชนมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี: ความเป็นมาและการปรับเปลี่ยน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ชีวิตความเป็นอยู่การปรับเปลี่ยนและการดำรงอยู่ของชาวมอญพลัดถิ่นที่บ้านวังกะ หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญในประเทศไทย บทความนี้เป็นการรวบรวมบันทึกคำบอกเล่าเรื่องการเดินทางของชาวมอญที่ได้เริ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านเดิมในประเทศสหภาพเมียนมาร์เข้ามาในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2491-2495 (ค.ศ. 1948-1952) เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบและสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบากในประเทศสหภาพเมียนมาร์ และถึงแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานภาพการเป็นพลเมืองของประเทศไทย แต่ชาวมอญบ้านวังกะต่างก็รักประเทศไทย และต่างก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตลอดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles