ครูสุรพล โทณะวณิก เพชรเม็ดงามแห่งวงการดนตรีไทย

Main Article Content

ชนัฐธร แวกประยูร

Abstract

บทความนี้เป็นการศึกษาชีวิตตและผลงานของสุรพล โทณะวณิก ศิลปินแห่งชาติสาขาการประพันธ์เพลงไทยสากล โดยใช้การสัมภาษณ์ระดับกลุ่มเป้าหมาย และการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในช่วงปี พ.ศ.2544-2547 โดยศึกษาจากสุรพล โทณะวณิกโดยตรง และศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ถึงแม้ประสบความยากลำบากตั้งแต่วัยเยาว์ แต่สุรพล โทณวณิก ก็สามารถต่อสู้และสร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย อาทิ งานประพันธ์เพลงของหน่วยงานราชการต่างๆ งงานประพันธ์เพลงโฆษณา งานประพันธ์เพลงไทยสากล งานปาฐกถา งานประพันธ์เพลงประกอบภาพยนต์ การคิดคำโฆษณา ส่าวนงานที่โดดเด่นที่สุดคือ การประพันธ์เพลงไทยสากล จนในปี พ.ศ.2540 ท่านได้รับการยกย่องให้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ประพันธ์เพลงไทยสากล) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศเกียริคุณว่า “เป็นผลงานเพลงที่มีปรัชญาชีวิต ให้ความหวัง กำลังใจ สะท้อนความอ่อนโยน ความรัก ความผูกพันธ์ของมนุษย์”

ประวัตติชีวิตและผลงานของท่านนับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้เห็นนถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการมาชีวิตอยู่ เพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาของท่านพบแต่ความยากลำบาก แต่ท่านกลับมีวิธีคิดในแง่บวกให้ความหวังและกำลังใจแก่ตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยตลอดรอดฝั่ง ไม่ใช้ชีวิตไปในทางที่ผิด แต่กลับตระหนักถึงคุณค่าแห่งการมีชีวิตอยู่ ท่านจึงเป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน

Article Details

Section
Research Articles