การประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ความหลาหลายทางชาติพันธุ์

Main Article Content

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

Abstract

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ เพื่อประเมินสถานภาพความจำเป็น ระเบียบวิธีวิจัยวิเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในด้านความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ในงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์ และบทความ ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2546

ผลการศึกษา พบว่า 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ประกอบด้วยกลุ่มประชากรที่มีเชื้อสายกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว/ไทยลาว เป็นส่วนใหญ่ 2.ลักษณะการวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยภาคสนาม และเป็นการศึกษาชุมชน 3. การวิเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัย จำแนกได้เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ระบบความเชื่อกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม พลวัตวิถีชุมชนชาติพันธุ์ และระบบภูมิปัญญากับวิถีชีวิตวัฒนธรรม และ 4. การสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ สามารถจำแนกเป็นแนวทางการศึกษาในด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการปรับตัว และกระบวนการสร้างความเป็นชาติพันธุ์ นอกจากนี้ สามารถจำแนกเป็นแนวความคิดทางทฤษฎี คือ ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ และทฤษฎีหลังทันสมัยนิยม ตลอดจนแนวความคิดที่ใช้ศึกษา คือ พลวัตวิถีชุมชน อัตลักษณ์ ระบบความเชื่อกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม และระบบภูมิปัญญากับวิถีชีวิตวัฒนธรรม

Article Details

Section
Research Articles