การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟผ่านบทเพลง

Main Article Content

ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

Abstract

“บุญบั้งไฟ” เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสาน ที่มีการนำเนื้อหามาแต่งเป็นบทเพลงขับร้องมากประเพณีหนึ่ง โดยเฉพาะในเพลงลูกทุ่ง เนื้อหาของเพลงเล่าถึงวัตถุประสงค์ของประเพณี คือการขอฝน ความสนุกสนานในงานบุญ และตำนานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เนื้อหาของเพลงยังได้รับการถ่ายทอดผ่านบริบทเชิงพื้นที่คือการเป็นสัญลักษณ์ของเมืองยโสธร เพลงบุญบั้งไฟที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของงานบุญบั้งไฟที่มีอยู่ทั่วท้องถิ่นอีสาน ทั้งในด้านการเซิ้ง การละเล่น ขนาดของบั้งไฟ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนอีสานและความสำคัญของบุญบั้งไฟในฐานะเอกลักษณ์ของชาวอีสานอีกด้วย

Article Details

Section
Research Articles