แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ดวงพร คำนูณวัฒน์
สุนิดา ศิวปฐมชัย

Abstract

บทความนี้ นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการทำงานและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ทำงานสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม รวมถึงผลกระทบที่มีต่อผู้รับสารในท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาสื่อมวลชนท้องถิ่น แรงจูงใจที่สำคัญในการทำงานสื่อมวลชนท้องถิ่นคือเป็นงานที่ทำเพื่อชุมชน/สังคม มีอิสระในการทำงาน สร้างความภูมิใจให้ตนเองและครอบครัว และเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้อื่นตามลำดับ ในการปฏิบัติงานปัจจัยที่สื่อมวลชนท้องถิ่นนครปฐมให้ความสำคัญในระดับมากเรียงตามลำดับคือความถูกต้องและข้อเท็จจริงของข้อมูล ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน สิทธิส่วนบุคคล และความต้องการของคนในชุมชน สำหรับผลกระทบจากการดำเนินงานของสื่อท้องถิ่นในนครปฐมพบว่า สื่อท้องถิ่นส่วนใหญ่ทำหน้าที่สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน แต่มีผลกระทบต่อความคิดของคนในนครปฐมเองน้อยกว่าสื่อส่วนกลาง เพราะสื่อส่วนกลางนำเสนอเรื่องราวที่กว้างขวางกว่าสื่อท้องถิ่น อย่างไรก็ดีสื่อท้องถิ่นสามารถสร้างและขยายความคิดสำนึกรักบ้านเกิด ทำให้คนท้องถิ่นได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ทำให้ความเป็นชุมชนมีความชัดเจนขึ้น
โดยสรุป สื่อมวลชนจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ทำงานมีคุณภาพ นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และทันการณ์ ซึ่งจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากได้รับการเสริมทักษะการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่สอดคล้องกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสร้างพลังของกลุ่มคนทำงานสื่อมวลชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles