ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเลี้ยงของโรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Authors

  • ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

งานจัดเลี้ยง, โรงแรมสวนดุสิต เพลส

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานและผู้รับบริการงานจัดเลี้ยง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเลี้ยงของโรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในด้านการบริการของพนักงาน ด้านอาหารงานจัดเลี้ยง และด้านรูปแบบงานจัดเลี้ยง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหาร พนักงานแผนกจัดเลี้ยง และผู้รับบริการของโรงแรม จำนวน 400 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง  30-40  ปี มีอาชีพรับราชการ และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรงแรมสวนดุสิตเพลส คือ เป็นผู้รับบริการงานจัดเลี้ยง ใช้บริการงานจัดเลี้ยงประเภทบุฟเฟ่ต์  วัตถุประสงค์ของการจัดงานเลี้ยง คือ เพื่องานประชุม/สัมมนา  รู้จักการให้บริการงานจัดเลี้ยงโดยทราบจากการบอกต่อ ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานและผู้รับบริการงานจัดเลี้ยงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเลี้ยงของโรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยรวม พบว่า ด้านการบริการของพนักงาน ด้านอาหารจัดเลี้ยง ด้านรูปแบบงานจัดเลี้ยง มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (= 3.75) หมายความว่าควรมีการพัฒนาน้อย

คำสำคัญ งานจัดเลี้ยง  โรงแรมสวนดุสิต เพลส

 

Abstract

This research has the purposes to study and compare opinions of executives, employees, and service receivers of banquet service concerning guidelines for development of banquet service of Suan Dusit Place Hotel, Suan Dusit Rajabhat University, with regard to service of employees, banquet food and banquet service model. The employed sample of this research, obtained by purposive sampling and accidental sampling, consisted of 400 executives, employees and service receivers of the hotel.  The employed research instrument was a questionnaire. The data were statistically analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, and analysis of variance (ANOVA).

The research findings showed that the majority of the sample was females, aged between 30 – 40 years, with occupation as government officials, with monthly income of 10,001 – 15,000 baht, with bachelor’s degree or equivalent educational qualification, and involving with Suan Dusit Place Hotel as banquet service receivers or users.  The main purpose of the banquet was for seminar/meeting. They heard of the banquet from mouth-to-mouth information.  As for opinions of executives, employees, and service receivers concerning guidelines for development  of banquet service as a whole of Suan Dusit Place Hotel, it was found that the overall rating mean covering the aspects of service of employees, banquet food, and banquet service model was at the high level (rating mean = 3.75), which means that the need for development was at the low level.

Key words: Banquet service, Suan Dusit Place Hotel

Downloads

How to Cite

เวชกิจ ป. (2013). ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเลี้ยงของโรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 7(2), 117–126. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5148

Issue

Section

Original Articles