ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะของทหารพลร่มสู่ความเป็นเลิศ

Authors

  • สาธิต ศิริมงคล

Keywords:

ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะ, สมรรถนะทหาร, ทหารพลร่ม, สู่ความเป็นเลิศ

Abstract

บทคัดย่อ

  งานวิจัย “ตัวแบบการพัฒนา สมรรถนะของทหารพลร่มสู่ความเป็นเลิศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของทหารพลร่ม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบกและเพื่อสร้างตัวแบบ การพัฒนาสมรรถนะของทหารพลร่มหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

  การทบทวนวรรณกรรม การประมวลข้อมูลจากเอกสาร จากแหล่งผู้ผลิต และผู้ใช้บุคลากร ด้านการกระโดดร่ม การใช้สุ่มหลักสูตรกระโดดร่มของข้าราชการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และผู้บริหารองค์กร ในการสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจสอบถาม ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการกระโดดร่มของกองทัพบกตลอดจนการสัมมนา ระดมสมอง เพื่อหาข้อยุติ รวมทั้งการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 384 คน ประเมินผลข้อมูล โดยโปรแกรมสำเร็จรูป

  ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าในการวิจัยเชิงคุณภาพจะได้ปัจจัยแห่งความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของทหารพลร่ม เช่น จำนวนครูฝึก โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความสามารถและชำนาญของครูฝึก ระยะเวลาในการฝึกอบรม งบประมาณสำหรับใช้ฝึกอบรม ปัจจัยต่าง ๆ นี้คือสิ่งที่องค์กรต้องนำมาพิจารณาเพราะมีผลต่อสมรรถนะของทหารพลร่มโดยรวม ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะของทหารพลร่ม “ร่มเอราวัณ” มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาสมรรถนะ การจัดการ การจัดการความรู้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบกและความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต

คำสำคัญ:ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะทหาร ทหารพลร่ม สู่ความเป็นเลิศ


Abstract

  The objectives of this research were to study the success factors leading to excellent performance of paratroopers of the Royal Thai Army and to design a competency development model.

The research used both quantitative and qualitative methods which included document analysis, the study of parachuting courses of paratroopers and the commanders of the Royal Thai Army, in-depth interviews with the experts in parachuting, questionnaires, seminars, and brainstorming. The data were collected from 384 samples. Statistical programs were used to analyze data.

  The qualitative findings indicated that the success factors leading to excellent performance of paratroopers included number of trainers, an opportunity to attend the training program, expertise of trainers, a period of training, and the budget. These factors must be taken into consideration. The five major functions for performance development of military paratroopers werere comprised of competency development, management, knowledge management, innovation management, and safety management.

Keyword: competency development, military performance, paratroopers, excellence

Downloads

How to Cite

ศิริมงคล ส. (2015). ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะของทหารพลร่มสู่ความเป็นเลิศ. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 10(1), 23–46. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/29229

Issue

Section

Original Articles