การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

Authors

  • รัตนา วงศ์รัศมีเดือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

ประสิทธิผล, การจัดการเรียนการสอน, หลักสูตรการบัญชี, ความต้องการของสังคม

Abstract

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้ คือ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบ

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนภาพรวมในระดับมาก ในด้านความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจำ การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล การจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เหมาะสม การช่วยพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพแก่ผู้เรียนของหลักสูตร และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งความสามารถที่เพียงพอและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของเพื่อนนักศึกษา

ความคาดหวังของผู้บริหารองค์กรที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี พบว่า มีระดับความคาดหวังมากที่สุดในด้านลักษณะส่วนบุคคล รองลงไปคือ การนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้ การมีความรู้ตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร และการมีความรู้ความสามารถทั่วไป เรียงตามลำดับ โดยมีระดับความคาดหวังในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก และ ความคาดหวังที่มีต่อด้านสถาบันที่สำเร็จการศึกษา มีความคาดหวังต่ำที่สุดในระดับปานกลาง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ได้แก่ ปัจจัยที่หลักสูตรการบัญชีสามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุความคาดหวังของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต ขณะเดียวกันความพึงพอใจของผู้เรียนและบัณฑิตก็ได้รับการตอบสนอง ซึ่งปัจจัยสำคัญ ได้แก่  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล อันประกอบด้วย การผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทั้งด้านบัญชีที่รับผิดชอบและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เป็น การมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งสามารถตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตได้  โดยหลักสูตรการบัญชี ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การบริหารจัดการการเรียนการสอน การวัดผลและการดำเนินงานของหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ รวมทั้งตัวหลักสูตร ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการและความคาดหวังดังกล่าวมาแล้ว

คำสำคัญ: ประสิทธิผล การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการบัญชี ความต้องการของสังคม

 

Abstract

The purposes of this research were to the study the factors effects the teaching and learning management in concern with the social requirement.  Guidelines using by quantitative research method to collect data were questionnaires.

Research findings showed that the satisfactions of students and alumni majored in Accounting, Faculty of Management Science, SuanDusitRajabhat University were the knowledge and skills of the instructors, the appropriate classroom atmosphere, the professional development of students, the service skills of program staffs and the computer skills of co-students respectively.

Personality, applied knowledge, competency in accounting and general knowledge was expected from the executive of any workplaces respectively.  Therefore, the average level of expectations was high.  However, the names of the institutes were not concern.  Thus, the expectations were low.

The study showed that the related factors toward the teaching and learning were Accounting Program could generalize graduates knowledge for the work places.  While the satisfactions of students and graduates were agreed.  The important aspects are personalities which consist of the responsibility, honest and ethic, career development, applied knowledge including be aware of misappropriation.  Therefore, Accounting Program had to involve teaching and learning management, teaching and learning evaluation, instructors improvement including the curriculum in order to increase students’ abilities to be in line with social requirement

Key Words: Effectiveness, Management for Learning and Teaching, Accounting Program, Social requirement

 

Downloads

How to Cite

วงศ์รัศมีเดือน ร. (2013). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม. Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, 8(3), 131–146. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/sduhs/article/view/5064

Issue

Section

Original Articles