The Moral Virtues of Students as Expected by the Administrators and Instructors of Bangkokthonburi University

Main Article Content

รสรินทร์ อรอมรรัตน์

Abstract

The purposes of this research were to; 1) analyze the moral virtues of students as expected by the administrators and instructors of Bangkokthonburi University, 2) compare the moral virtues of students as expected by the administrators and instructors of Bangkokthonburi University in education and other fields, and 3) propose guidelines for performing instructional activities to instill the Bangkokthonburi University students with moral virtues so that they possess desirable characteristics. The informants of the study were divided into 2 groups including 20 administrators and 5 instructors totaling 25 persons. Quality research method was utilized for this study by documentary study, in-depth interview and focus group by 5 experts. The instrument used for this study was semi-structured interview. The collected data were analyzed by using data classification, data comparison and inductive conclusions. The research findings were as follows:


  1. The moral virtues of students as expected by the administrators and instructors of Bangkokthonburi University including 1) keeping disciplines 2) integrity 3) others 4) politeness 5) kindness and 6) diligence.

  2. According to the comparison results of the moral virtues of students as expected by the administrators and instructors of Bangkokthonburi University in education and other fields, the points of view of the 2 groups of informants were different especially in being persistent to studying, including integrity, politeness and others.

  3. The proposed guidelines for performing instructional activities to instill Bangkokthonburi University students with moral virtues to possess desirable characteristics included
    1) curriculum: every curriculum should emphasize more academic content together with incorporating moral virtues in lessons as well as encouraging the students to have their self-esteem and awareness in significance of professionals 2) teaching and learning process: active-learning by cooperative learning and self-directed learning should be performed through performance-based learning and sources of learning should increase and 3) measurement and evaluation: the emphasis should be on assessing academic and affective domain activities which are accurately and precisely evaluated.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อรอมรรัตน์ร. (2019). The Moral Virtues of Students as Expected by the Administrators and Instructors of Bangkokthonburi University. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 5(2), 80-92. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/220526
Section
Articles

References

กาญจนา คุณารักษ์. (2560). จริยธรรมและทักษะชีวิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานปลัด. (2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). ค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 จาก http:///www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php

จิรภา คำทา และ สมบัติ วรินทรนุวัตร. (2559). การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. วารสารสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 9(2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2559.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2560). คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 3(2) มิถุนายน - กันยายน 2560.

ทิศนา แขมมณี. (2546). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: เกรทเอ็ดดูเคชั่น.

นงนุช เทศทอง. (2547). คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

นฤมล โอสถานุเคราะห์. (2549). แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. รายงานการวิจัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์. (2556). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: เดอะบุคส์.

มาลี อนุสนธิ์. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านพุตุมจังหวัดเพชรบุรี. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตนนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

รสรินทร์ อรอมรรัตน์. (2558). แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักพื้นฐานของ คนไทย 12 ประการ. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

วีรชัย โกแวร์. (2561). “จิตสำนึกสาธารณะ” ค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561, จาก www.romyenchurch.org

Anusont, M. (2009). The Relationship between Parents’ Upbringing and Self-Discipline of Primary Students of Banputum School in Phetchaburi Province. Master of Education Thesis. Nonthaburi: Sukhothaithammathirat University. (in Thai)

Educational Division, The Publishing Company. (2013). The National Educational Act B.E. 2542 and Amendments (Second National Educational Act B.E. 2545 and (Third National Educational Act B.E. 2553). Bangkok: The Books. (in Thai)

Education, Ministry. Office of Permanent Secretary. (2016). The Educational Development Plan of the Educational Ministry, Act 12 (B.E. 2560-2564) Retrieved on 4th December 2016 from https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php (in Thai)

Hemarajata, C. (2017). Morality, Ethics and Professional Ethics for the Instructors in Public and Private Institutions. Journal Humanities and Social Science, Rajapruk University, 3(2) June - September 2018. (in Thai)

Khammanee, T. (2003). The Development of Morality, Ethics and Values: Theory to Action. Bangkok: Great education. (in Thai)

Khamta, C. and Warintranuwat, S. (2016). A Study of Morality and Ethics of the Students of Faculty of Business Administration, the Thai-Japanese Technical Institute. Journal Humanities, Social Science and Arts, 9 (2), May - August 2016. (in Thai)

Kowae, W. (2018). “Public Mind”. Special Report. Retrieved on 30th November 2018, from www.romyenchurch.org. (in Thai)

Kunarak, K. (2017). Ethics and Life Skills. Bangkok: Bangkokthonburi University publisher. (in Thai)

Onamornrat, R. (2015). Guidelines for Educational Management to promote The twelve core Thai values. Research Report, Bangkokthonburi University. (in Thai)

Osathanugrah, N. (2015). An Approach to Development of Morality and Ethnics of University Students according to His Majesty the King’s Speech. Research Report, National Defence College of Thailand. (in Thai)

Thesthong, N. (2004). Morality and Ethics of Vocational Students in Technical College, Vocational Education Department. Master of Education Thesis, Phibulsongkram Rajaphat University. (in Thai)