เกษตรอินทรีย์ : ทางออกของเกษตรกรไทยภายใต้ภาวะโลกร้อน

Main Article Content

สุปราณี ศรีทำบุญ

Abstract

    ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษยชาติเพราะภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุทำให้ศักยภาพการผลิตลดลง สำหรับแนวทางของภาคการเกษตรเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเกษตรกร สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ คือ ระบบเกษตรอินทรีย์ เพราะเป็น ระบบที่มีการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินและเพิ่มผลผลิต งดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ซึ่งแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์นับเป็นกลไกที่สำคัญที่ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในระบบเกษตรกรรม และอีกทางหนึ่งเกษตรอินทรีย์สามารถลดการเกิดภาวะโลกร้อนจากภาคการเกษตรได้อีกด้วย ดังนั้นบทความนี้จึงได้รวบรวมประโยชน์ของระบบเกษตรอินทรีย์ต่อภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์และภาวะโลกร้อน และนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานราชการและเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตรภายใต้ภาวะโลกร้อนต่อไป

    Global warming or climate change is a significant problem in the world which can be observed from the increasing temperature. This change can affect the living of humankind due to the fact that it affects natural resources, environment and the economic system; especially it causes harm to the agriculture sector which is the food supply of humankind as the global warming is a cause of the decreasing production potential. One suggestion can be for the agriculture sector to reduce the impacts of climate change and farmers can apply to agricultural land is the organic agriculture. The organic agriculture is recommended as it is a system with holistic agriculture management which sustains the ecosystem and biodiversity by emphasizing the use of natural materials to restore soil resources and raise agricultural productivity and by stopping the use of chemical fertilizers and chemicals. The organic agriculture is a significant mechanism that helps reduce the impacts of global warming in the agricultural system. Moreover, the organic agriculture can reduce the global warming caused by the agriculture sector. This article has reviewed the advantages of the organic agriculture in solving the global warming problem and to build understanding about the organic agriculture system on the global warming. The organic agriculture can be used as a guide for strategic planning of government agencies and farmers for agricultural development under global warming.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)