การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Factor Analysis of Constructive Cultural for Small Schools in The Northeast of Thailand

Main Article Content

ศิริลักษณ์ แสนตรง

Abstract

Abstract


The purpose of this research was to 1) study to components of Constructive Cultural for Small Schools in The Northeast of Thailand 2) evaluating a model Constructive Cultural for Small Schools with the empirical data. The methodology of the research has been quantitative research. the sample include 840 Teachers and administrators from  small school  under the office of the basic education mission in The Northeast by using stratified random sampling. A tool used for data collection was a questionnaire included five-level rating scale with a content validity between 0.60-1.00 and a reliability of 0.98. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed with Mplus 7.0 program.


  The research found that; There were 5 components of Constructive Cultural for Small Schools in The Northeast of Thailand, 16 sub components and 43 indicators  ranging  from the highest factor loading to the  lowest consisted  1) Creative behavior  (β=0.867)  4 sub components and 13  indicators 2)  Climate (β=0.863)    3  sub component and  7  indicators  3) Communication (β=0.855)  3  sub component and  7  indicators  4)  Core & share value  (β=0.821)   3  sub component and  7  indicators  and, 5) Collaborative  (β=0.761)     3  sub component and 9 indicators.  Congruence of the measurement model of quality culture with the empirical data was confirmed by consistency value including Chi square = 71.870, df =55, p=0.0630, RMSEA = 0.019, SRMR =0.017, CFI = 0.999, TLI =0.997.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)